ស្ករ​គ្រាប់ iOS កំទេច

Saga កំទេច​ស្ករ​មិន​គាំទ្រ​ការ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​-ខូច​ឧបករណ៍​ដែល​ដំណើរ​ការ​ដោយ iOS (ទូរស័ព្ទ iPhone, ផលិតផល iPad ឬ iPod ដែល​ទូច). ឧបករណ៍​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android. Saga កំទេច​ស្ករ​គ្រាប់​រត់​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android ទាំង​អស់​ឧបករណ៍

និយាយ​ចិត្ត​របស់​អ្នក

*

ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក