កំរិត​កំទេច​ស្ករ​គ្រាប់ 130

កំរិត​កំទេច​ស្ករ​គ្រាប់ 130 នេះ​គឺ​ជា​កម្រិត​ប្រឈម​សម្រាប់​កីឡាករ​ភាគ​ច្រើន​បំផុត.

និយាយ​ចិត្ត​របស់​អ្នក

*

ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក