កំរិត 421 - អ្នក​ត្រូវ​តែ​យា​យ​រឿង​កំប្លែង!

អស្ចារ្យ​កម្រិត 421! ដោយ​អំពី​ឥឡូវ​នេះ​អ្នក​បាន​ចាក​ចេញ​ពី​យូរ​មក​ហើយ​នៅ​ពី​ក្រោយ​ទាំង​អស់​របស់​អ្នក​មិត្ត​ភក្តិ "ធម្មតា​" និង​ត្រូវ​បាន​អាច​មាន​អារម្មណ៍​អ្វីមួយ smugly 'អ្នក​ជំនាញ​', ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​មិន​បាន! អ្នក​បាន​កំទេច​ក្នុង​ផ្លូវ​របស់​អ្នក​តាម​រយៈ​ការ​ក្នុង​មួយ​តោន​នៃ​ស្ករ, created every combination…នៅ​ក្នុង​ការ triplicate, វាយ whirlwinds និង​ព្យុះកំបុតត្បូង, defied ទាំងអស់​ការ​ប្រើប្រាស់​ការេ​សូកូឡា, ជម្រះ​ចា​ហ៊ួ​យ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ដែល​មិនអាច​ទៅដល់, made mincemeat out of pizza and unlocked wired in juicy bits…how hard can it be to pair up 7 striped candies? How hard indeed?

I am convinced level 421 was placed strategically here to crush any potential weakness, and make anyone who has held out on an in game purchase finally cough up. It has a way of saying “Here’s a great big pin, I’m going to pop your bubble and let you come back to earth, you’re not really as good as you think you are”. Well to be fair you’ve made it this far you must be pretty good, but the combination of those ‘darlingtornadoes and that ‘sweetexploding pizza poised perfectly to wipe out your progress is enough to send anyone a little bonkers.

Enter into this stage with a stash of extra moves in your inbox, you’ll need them. This is the level you realise there is actually skill involved in this game, foresight is everything and that developing and implementing strategies is essential. You will need to visualize where the candies will fall and what consequences every move has. There is nothing like accidentally clearing a pizza and setting off a board clearing hammer.

Plan your attack before you begin, with only fifty moves available every one of them has to count. You will need 21 moves alone to create each pair and explode them, leaving only 4 moves to set up each striped candy combination, which may sound like a lot but with a pesky tornado and four exploding pizza poised to wipe off all your hard work any second, this board is tricky!

These mini whirlwinds or tornadoes are sweet little thingsif you love chaos and destruction that is. Very rarely one will land exactly where you need it to, but more often than not it will touch down just as you are about to line up ‘the perfect moveand not only will it destroy that candy but it will move on and leave that space dented, cracked, broken and unusable until the next move is completeddid I mention how cute these things are? They can be destroyed by a blast but do return a few moves later to spread their endearing qualities a little further.

StickItPhoto (2)IMG_5289

So to beat level 421 you pretty much have two options, work the inside to remove the pizza squares quickly and cross your fingers the packets of striped candy remains intact. Or try and break this Jellied candy free by working the outside and high tail them to the bottom to join up before cracking the pizza free, therefore starting with at least with two combinations down and only 5 to go. Either way it is a process that needs careful consideration. Chocolate freckles are great for increasing the likelihood of nailing four in a row, but then again so might crossing your fingers and wishing upon a star. There seems to be a lot of luck involved in this game, especially once you have come this far!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

និយាយ​ចិត្ត​របស់​អ្នក

*

ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក