ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಷ್ ಮಟ್ಟ 130

ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಷ್ ಮಟ್ಟ 130 ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಮಟ್ಟ.

ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್

*

ಫೇಸ್ಬುಕ್