Khoom qab zib Crush 81

Play Khoom qab zib Crush – Nws yog ib qhov kev ua sweetest si puas!

Khoom qab zib Crush 81 lwm lo qhia qib thiab cov theem nyob hauv thawj “Bubblegum choj”. Yuav kis tau mus rau Candy Crush 82 koj yuav tsum tau taw coj 3 txiv ntoo qab zib hauv tsawg kawg 32 tsiv – qhov no yuav tau txais koj ntawm 32 k ntsiab lus.

Liquorice tshwm thawj zaug rau hauv Khoom qab zib Crush Level 81.

Aim for special combinations like striped candy combined with wrapped candy. When you see licorice swirl, if it blocks the ingredient from going down then quickly clear it to progress

 

Hais lus siab

*

Facebook